X
V případě zájmu o tento produkt nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailové adresy obchod@agrostis.cz
NEKTAR - Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu

NEKTAR - Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu

NEKTAR - Travinobylinná směs pro včelí pastvu - Travinobylinné směsi

NEKTAR - Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu obsahuje 28 rastlinných druhov. Od roku 2021 je táto zmes na základe výskumného projektu č. TJ04000048 „Vplyv foliárnej aplikácie selénu a zinku na kvalitatívne a kvantitatívne parametre krmovín a životného prostredia organizmov na ne viazaných“ podporeného TAČR, zapísaná ako úžitkový vzor na Úrade priemyselného vlastníctva pod číslom 35557.

Skladba osevnej zmesi NEKTAR reaguje na niekoľko najaktuálnejších problémov lúčnych porastov v SR i priľahlých regiónoch. Reaguje na zmenu klímy a stále sa zvyšujúce sucho vysokou diverzitou bylín, ďatelin a tráv, vrátane druhov viažucich dusík. Vysiata zmes prispieva k lepšiemu zapojeniu porastu, zmohutneniu koreňovej sústavy a zvýšeniu podielu organickej zložky v pôde. Vďaka tomu sa celkovo podporí bonita pôdy a atraktivita pre edafón. Zároveň dochádza k zlepšeniu vodného režimu a zvýšeniu účinnosti protieróznych a protipovodňových opatrení v krajine. Zastúpenie nektarodárnych rastlín zaistí opeľovateľom kontinuálnu znášku peľu i nektáru, druhovú bohatosť peľu (teda aj esenciálnych aminokyselín, vitamínov, fenolických látok a mikrobioty nutné pre optimálne fungovanie zažívacieho traktu hmyzu). Začlenením zmesi do krajiny je podporená tvorba krajinnej mozaiky, na ktorú je naviazané drobné vtáctvo a drobná zver. Tým zmes prispieva k stabilizácii ekosystému, teda celého potravinového reťazca, a navýšením stavu vtáctva zároveň otvorí možnosť riešenia aktuálneho problému premnoženia hrabošov.

Vybrané rastlinné druhy v zmesi sú schopné akumulovať Se a Zn a biofortifikovať tým biomasu slúžiacu ako krmivo pre výživu hospodárskych zvierat. Predpokladá sa aj pozitívna reakcia opeľovateľov vďaka zlepšeniu kvalitatívnych i kvantitatívnych parametrov potravových zdrojov včiel. Rastliny fortifikované mikroelementmi sú včelami navštevované. Navýšenie Zn a Se vo výžive opeľovateľov môže byť kľúčovým faktorom pre zlepšenie ich životaschopnosti.

Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu NEKTAR je využiteľná poľnohospodármi, orientujúcimi sa na udržateľné hospodárenie v krajine, vrátane tých, ktorí musia zaistiť dostatočnú produkciu krmovín.

NEKTAR - Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu - ďalšie informácie

Balenie: 50 g 200 g 1 kg 10 kg
Plocha (m2): X X 180 - 250 1800 - 2500

Odporúčaný výsevok: 4-6 g/m2

NEKTAR - Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu - zloženie produktu

Trávy 70%: psinček tenučký (Agrostis capillaris ´Polana´) 2,3%, tomka voňavá (Anthoxanthum odoratum) 1,5%, ovsík obyčajný pravý (Arrhenatherum elatius ´Median´) 3,4%, stoklas vzpriamený (Bromus erectus) 3%, hrebienka obyčajná (Cynosurus cristatus ´Rožnovská´) 9,9%, kostrava lúčna (Festuca pratensis ´Otava´) 7,8%, kostrava červená pravá dlho výbežkatá (Festuca rubra rubra ´Tagera´) 11,7%, kostrava červená výbežkatá (Festuca rubra trichophylla ´Mirka´) 5,4%, kostrava červená trsnatá (Festuca rubra commutata ´Fidelio´) 3,9%, kostrava tuhá (Festuca trachyphylla ´Dorotka´) 7,8%, mätonoh trváci (Lolium perenne ´Honzík´) 1,6%, timotejka lúčna (Phleum pratense ´Sobol´) 1,6%, lipnica lúčna (Poa pratensis ´Balin´) 7,8%, trojštet žltkastý (Trisetum flavescens ´Horal´) 2,3%

Byliny 20%: rasca lúčna (Carum carvi ´Prochan´) 0,6%, nevädzovec lúčny (Centaurea jacea) 0,6%, pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum ´Zita´) 6,7%, chrastavec roľný (Knautia arvensis) 1,4%, margaréta biela (Leucanthemum vulgare) 2,8%, facélia vratičolistá (Phacelia tanacefolia ´Větrovská´) 0,7%, facélia vratičolistá (Phacelia tanacefolia ´Protana´) 5%, šalvia lúčna (Salvia pratensis) 0,5%, krvavec menší (Sanguisorba minor) 1,4%, silenka obyčajná (Silene vulgaris) 0,3%

Ďatelinoviny 10%: bôľhoj lekársky (Anthyllis vulneraria ´Pamir´) 1,3%, ľadenec rožkatý (Lotus corniculatus ´Táborák´) 6,7%, vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia ´Višňovský´) 1,7%, ďatelina lúčna (Trifolium pratense ´Start´) 0,3%

Podobné

KLASIK – Travinobylinná lúka klasická - Travinobylinné směsi
Klasická lúka pre univerzálne použitie umožňuje zatrávniť starý sad i vzdialenejšiu záhradu. Túto zmes je možné použiť i pre spásanie a svojím zložením je vhodná aj pre použitie v krajine.
NATURGARDEN – Rozkvitnutá lúka - Travinobylinné směsi
Obsahuje 46 rastlinných druhov a je vhodná k zvýšeniu biodiverzity v rodinných záhradách. Zmes získala na veľtrhu FOR GARDEN 2013 cenu GRAND PRIX.
PANGEJT – Ďatelinotrávna komunikačná zmes - Travinobylinné směsi
PANGEJT - Ďatelinotrávna komunikačná zmes je vhodná pre ozelenenie sprievodných pásov komunikácií, cestných ostrovčekov a stredne zaťažovaných pochôdzkových ciest.
PAPILIO – Travinobylinná zmes pre menej využívané plochy - Travinobylinné směsi pro dosev
Vďaka vysokému podielu farebných ďatelinovin, margaréty a rebríčka, tvorí pestrý a suchovzdorný porast, ktorý je schopný zlepšenie pôdnych podmienok. Zmes bola zrodená snahou o zvýšenie druhovej pestrosti jílkových monokultúrnych porastov v mestských parkoch, ktoré boli predtým často kosené a teraz, pri znížení frekvencie kosieb na 2x ročne v režime lúky, sú tieto plochy druhovo chudobné a ekologicky nestabilné. 
PAPRSEK – Travinobylinná zmes do sucha - Travinobylinné směsi
Obsahuje 41 rastlinných druhov. Zmes je určená pre slnečné stanovištia na suchých lokalitách.
POTŮČEK – Travinobylinná zmes do vlhka - Travinobylinné směsi
obsahuje 37 rastlinných druhov. Zmes je určená na vhlšie alebo dočasne vlhké, prípadne zatienené stanovištia.
RUSALKA – Travinobylinná zmes do tienistého podrastu - Travinobylinné směsi
RUSALKA – Travinobylinná zmes do tienistého podrastu - je určená do podrastu listnatých alebo zmiešaných hájov a lesoparkov.

NEKTAR - Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu - Časté otázky

 

Aké sú možnosti úhrady za produkt „NEKTAR - Travinobylinná zmes pre včeliu pastvu“?

  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim pri objednávke cez e-shop
  • bezhotovostne prevodom na účet
  • bezhotovostne platobnou kartou on-line
 

Aký sortiment ponúkate?

Špecializujeme sa na trávne osivá, druhové zmesi, hnojivá, pôdne kondicionéry a iné prostriedky na úpravu pôdy, záhradnú a komunálnu techniku. Všetko, čo potrebujete pre zdravý a optimálny rast a efektívne založenie trávnika, nájdete práve tu.

Sme členmi: